Реклама

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “7 ОУШЪНС.БГ” ООД (наричан по-долу
www.7oceans.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.7oceans.bg (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните услуги, предлагани от “7 ОУШЪНС.БГ” ООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www
.7oceans.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

“7 ОУШЪНС.БГ” ООД е дружество, регистрирано в регистъра на търговските дружества към Агенцията по вписванията, ЕИК 206494230, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ул. “Капитан Райчо Николов” № 18, ет. 5, ап. 16

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.7oceans.bg.

 

Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, извършили регистрация на сайта („регистрирани потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайтовете („нерегистрирани потребители”). Потребителите на www.7oceans.bg приемат и се задължават да спазват Общите условия. “7 ОУШЪНС.БГ” ООД има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като публикува промените.

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че www.7oceans.bg не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

 

www.7oceans.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

Всички потребители получават правото да използват услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

Ползването на www.7oceans.bg се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите, с изключение на случаите, в които Потребителите получават възможност за публикуване на материали на www.7oceans.bg и/или за публикуване на коментари във връзка със съдържание, публикувано на www.7oceans.bg, след предварителна регистрация съобразно условията, посочени в настоящите Общи условия. При извършване на регистрация от непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото.

За регистриранията е необходимо Потребителите да изберат уникално потребителско име и парола, както и да посочат e-mail, при което техните данни ще бъдат запаметени в системата на www.7oceans.bg.

При маркиране на полето „Съгласен съм с Общите условия“, Потребителите правят електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги/ЗЕДЕУУ, с което потвърждават, че са запознати и приемат настоящите „Общи условия“.

При използването на www.7oceans.bg, Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли и други данни, предоставени във връзка с регистрацията в сайта.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своите потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.7oceans.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола, както и за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.7oceans.bg автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща (email).
www.7oceans.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на настоящите разпоредби.

 

ПУБЛИКУВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МАТЕРИАЛИ НА www.7oceans.bg

Потребителите имат право да публикуват материали и/или коментари на www.7oceans.bg само след предварителна регистрация съгласно настоящите Общи условия.

www.7oceans.bg и форумът в него, в които потребителите могат да публикуват материали, се определят от “7 ОУШЪНС.БГ” ООД

Визуализирането на материалите на съответния сайт/рубрика ще става само след одобрение от модератор от www.7oceans.bg. Коментари и оценки на публикувано съдържание могат да се появят на съответния сайт без одобрение на модератор, но www.7oceans.bg си запазва правото да премахва съдържание, което нарушава настоящите Общи условия.

С натискането на бутона „Изпращане” потребителят се съгласява и отстъпва на www.7oceans.bg всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право www.7oceans.bg да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права/ ЗАПСП, на територията на целия свят и за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП, без за това да му се дължи възнаграждение. www.7oceans.bg е носител на правото едностранно да определя дали даден материал да бъде разгласен, както и времето, мястото и начина, по който да стане това. С оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на носителите на авторски  и сродни права могат да не бъдат обозначавани при използването им от www.7oceans.bg.

www.7oceans.bg си запазва правото да преотстъпва правата за използването на предоставените от Потребителите материали на трети лица.

С натискане на бутона „Изпращане”, Потребителят декларира и гарантира, че:

– в качеството си на автор на произведението или предоставения от него материал притежава изключителното право да го използва и да разрешава използването му, в т. ч. и по начините, описани в настоящите Общи условия, или е придобил тези права от съответните правоносители върху произведението/материала и/или лица, участващи или заснети в произведението/материала, в т. ч. и съгласие за публикуване на Сайта съгласно настоящите Общи условия,

– съдържанието на произведението/материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;

– произведението/материалът не се предоставя за публикуване на Сайта с рекламна или друга търговска цел.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ

С публикуването на материали и/или коментари на www.7oceans.bg и натискане на бутона „Изпращане” потребителят гарантира и декларира, че изразява личното си мнение, поемайки отговорност за него, както и че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на www.7oceans.bg, описани в настоящите Общи условия.

Всеки един публикуван коментар подлежи на премахване/редакция от страна на модератора на Сайта, единствено по преценка на последния.

 

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на www.7oceans.bg, за да:
– формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
– създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта;
– причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
– да формулира, изпраща, публикува или използва по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е право върху интелектуална собственост на която и да е страна;
– да формулира, изпраща, публикува или използва по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam или да формулира, изпраща, публикува или използва друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

– да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или  да нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите на Сайта;

– да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител и/или да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

www.7oceans.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания за поведение на потребителите.

www.7oceans.bg си запазва правото да редактира и премахва информация или съдържание, предоставени от Потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания за поведение на потребителите.

 

ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.7oceans.bg по електронен път.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от www.7oceans.bg единствено за целите, за които Сайтът е създаден и функционира.

www.7oceans.bg гарантира, че предоставените от Потребителя Лични данни, в това число IP адреси няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на www.7oceans.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на Потребителя.

Във връзка с обработването на лични данни от страна на www.7oceans.bg в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:

– На информация относно лични данни, които биват обработвани, и на коригиране и попълване на лични данни, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

– На изтриване лични данни или ограничаване на обработването, когато е приложимо предвидено в закона основание за това;

– На възражение срещу обработване на лични данни, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;

– На преносимост на лични данни , когато е налице предвидена в закона предпоставка;

– На подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно – Комисия за защита на личните данни.

Доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на Потребителя, то той има право да го оттегли по всяко време. В този случай www.7oceans.bg ще преустанови обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие.

www.7oceans.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати съобщение до www

 

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 Материалите или съдържанието на този Сайт са под закрилата на приложимото законодателство и всяко тяхно непозволено използване може да доведе до нарушение на приложимото законодателство в областта на авторското и сродните му права, правата върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

ПРЕПРАТКИ ОТ И КЪМ www.7oceans.bg.

 Предоставените препратки на Сайта на www.7oceans.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от www.7oceans.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

www.7oceans.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или за тяхното съдържание. По този начин www.7oceans.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребителите, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

 

КОМУНИКАЦИЯ СЪС САЙТА

Потребителят има право да отправи всички свои искания, въпроси или оплаквания към наш сътрудник посредством електронната поща на Сайта на адрес: info@7oceans.bg.

 

ДРУГИ

www.7oceans.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

www.7oceans.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.7oceans.bg е свързан с тази мрежа, www.7oceans.bg не гарантира, че потокът информация към и от www.7oceans.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

www.7oceans.bg управлява този Сайт от офисът си в гр. София, България.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.

www.7oceans.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.7oceans.bg.

При използване услугите на www.7oceans.bg, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Координатите на www.7oceans.bg са следните:

гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ул. “Капитан Райчо Николов” № 18, ет. 5, ап. 16

Последна актуализация на 05/17/2021г.